สกสว. ฟอร์มทีมเตรียมข้อมูล พร้อมขอคืนงบวิจัย 8 พันล้าน
ข่าว ทั่วไทย

สกสว. ฟอร์มทีมเตรียมข้อมูล พร้อมขอคืนงบวิจัย 8 พันล้าน

สกสว. เตรียมข้อมูลพร้อม เสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ งบประมาณ และคณะ อนุกรรมาธิการ หวังมีมติคืนงบวิจัย แก่กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. หลังงบวิจัยโดนหั่น 8 พันล้านบาท

วันนี้ (16 ธันวาคม 2562) ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เกียกกาย ศ.นพ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเผยว่า หลังจากวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมาที่ตน ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ ต่อ นายสันติ กีระนันทน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร และ พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ เพื่อพิจารณาทบทวนการพิจารณางบประมาณของคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีมติปรับลดงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ปี 2563 จำนวน 8,000 ล้านบาท จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 12,554 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 63.7 ของงบประมาณกองทุนฯ

ทั้งนี้ สกสว.ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณวิจัยผ่านกองทุน ววน.ของหน่วยงานทั้งหมดในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ได้เตรียมข้อมูลพร้อมเข้าชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฯ โดยคณะทำงานได้รวบรวมเอกสารสำคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อาทิ สำเนาพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติพ.ศ. 2562 และสำเนาพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. 2562 เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ และ ข้อมูลสรุปแผนงานโครงการภายใต้งบประมาณกองทุนฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) ตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่สนับสนุนว่า การปรับลดงบประมาณวิจัยจำนวนดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง และไม่สามารถขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ สกสว. ตั้งไว้ได้ โดยคณะกรรมาธิการฯ จะมีมติเรื่องงบประมาณดังกล่าวอีกครั้งภายในวันที่ 17 ธันวาคมนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.