ทต.ฉลองจัด พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองจัด พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองเป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลฉลอง ประจำปี 2560 โดยมีนายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลองเป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ พนักงานเทศบาลฯ นายธรรมนูญ วรรณวิชัย นายสันต์ วรรณวิชัย วิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านฉลอง และโรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม นากก ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต

ซึ่งในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆด้านโดยเฉพาะทางด้านวัตถุการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไร้พรมแดน รวมถึงกระแสนิยมต่างชาติ ได้หลั่งไหลเข้ามาในสังคมไทยจนทำให้คนไทยสูญเสียเอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงาม ความเจริญทางด้านจิตใจกำลังเสื่อมลงในทุกสังคม จนเป็นปัญหาสังคมจนยากจะเยียวยาได้ เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า ดังนั้น จึงต้องหันมาพัฒนาเด็ก และ เยาวชน โดยเฉพาะด้าน คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรักและสามัคคีต่อหมู่คณะ และสุดท้ายเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักแยกแยะในบาป-บุญ โดยการจัดการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม และโรงเรียนบ้านฉลอง จำนวน 126 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.