ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีมอบวุฒิบัตร
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต จัดพิธีมอบวุฒิบัตร

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดย นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมบานชื่น โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต

นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กล่าวว่า โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความพร้อมทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ดังนั้น ทางโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จึงจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยขึ้น เพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่จบการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยจากโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีเด็กที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 145 คน

ด้าน นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวว่า ขอชื่นชมคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ซึ่งเป็นลูกหลานอันเป็นที่รักของเราในวันนี้

กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย เป็นสิ่งที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้ภาคภูมิใจในความสำเร็จของการเรียน มีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป กิจกรรมของวันนี้จะสร้างความประทับใจและเป็นแรงผลักดันให้เด็กมีความก้าวหน้าในชีวิต เพราะการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม
ในการนี้ จึงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย และหวังให้นักเรียนทุกคนได้เห็นความสำคัญของการเรียน จึงอยากฝากให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้สนับสนุนการศึกษาของลูกหลานอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุด เป็นผู้นำ และสร้างสังคมให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.