ฝึกอบรมวิชาชีพและฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี แก่ผู้ต้องขังเรือนจำ
ข่าว ภูเก็ต

ฝึกอบรมวิชาชีพและฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี แก่ผู้ต้องขังเรือนจำ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพและฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยมี นายสมคิด คำมั่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ณ ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีนโยบายในการพัฒนากระบวนการในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะด้านการศึกษา อบรมทักษะทางวิชาชีพให้กับผู้ต้องขัง โดยจัดให้มีการดำเนินการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของผู้ต้องขังอันเป็นไปตามหลักการ ที่ให้ผู้ต้องขังเป็นศูนย์กลาง เพื่อประโยชน์ในการที่ผู้ต้องขังจะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ

เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพและฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต โดยแบ่งเป็นโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 10 โครงการ และโครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี 1 โครงการ รวมมีผู้ต้องขังเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 385 คน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพและฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ให้แก่ผู้ต้องขัง ถือว่าเป็นนโยบายกรมราชัณฑ์ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นบุคคลที่สามารถกลับสู่สังคมได้ และให้ผู้ต้องขังนำวิชาชีพไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวภายหลังพ้นโทษ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์งานราชทัณฑ์ให้ปรากฏแก่สาธารณชนให้ยอมรับผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้ว เข้าทำงานในสถานประกอบการต่างๆ

การที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับงานในสาขาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังเป็นอย่างมาก จึงขอให้ผู้ต้องขังทุกคนตั้งใจเข้ารับการอบรม และนำความรู้ทักษะวิชาชีพด้านต่างๆ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ภายหลังพ้นโทษ ตลอดนจนกลับตนเป็นพลเมืองดีมีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.