อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็ก
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็ก

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้มีกำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ได้รับความบันเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้มีความรักสามัคคี มีจิตอาสา กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมการดำเนินงาน, คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมและพิธีการ, คณะกรรมการฝ่ายของขวัญของรางวัล, คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ, คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์, คณะกรรมการฝ่ายสถานที่, คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม, คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล, คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและรักษาความสงบเรียบร้อย, คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล

สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 มีนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “พระทรงสถิตในใจนิรันดร์ ถวายอภิวันท์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ เด็กและเยาวชนเยี่ยมชมห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด, ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต การมอบเกียรติบัตร “โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทย มีคุณธรรม” โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน กิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมเกมความรู้ กิจกรรมเกมนันทนาการ และกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ บนเวที เป็นต้น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.