งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ศาลากลางคึกคัก
ข่าว ภูเก็ต

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ศาลากลางคึกคัก

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ คณะครู ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนจำนวนมาก เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ในการพัฒนาการเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของชาติ ดังคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของ อบจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยอนุรักษ์จารีตประเพณี ประวัติศาสตร์อันงดงาม การมีศีลธรรมและคุณธรรม เพื่อให้เด็กมีจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสำนึกในการตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงความสามารถของเด็ก เกมและการละเล่นต่างๆ พร้อมทั้งกิจกรรมตามซุ้มของหลายๆ หน่วยงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมงานในวันนี้

สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ เช่น จังหวัดภูเก็ต, สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต, สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาภูเก็ต, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 18, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต, วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต, กศน. จังหวัดภูเก็ต, โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต, ชมรมเครือข่ายต่อต้านการทุจริต อบจ., สำนักงาน ธกส.ภูเก็ต, สวท.ภูเก็ต, ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ อบจ.ภูเก็ต, ชมรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน

ด้าน นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนไทยที่รักทุกคน และขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.