อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ คณะครู ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนจำนวนมาก เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักถึงภารกิจความรับผิดชอบต่อเด็กและเยาวชน จึงมุ่งเน้นการพัฒนา สร้างสรรค์ เชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดแนวคิด นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติสืบไปในอนาคต

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ของ อบจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมให้เด็ก เพื่อให้เด็กได้แสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยอนุรักษ์จารีตประเพณี ประวัติศาสตร์อันงดงาม การมีศีลธรรมและคุณธรรมให้เด็ก เพื่อให้เด็กมีจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสำนึกในการตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร “โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทย มีคุณธรรม” โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต จำนวน 100 คน เยี่ยมชมนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 “ทรงพระสถิตในใจนิรันดร์ ถวายอภินันท์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เยี่ยมซุ้มกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ เด็กและเยาวชนเยี่ยมชมห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัด, ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็ก เกมส์ การละเล่นต่างๆ และยังมีการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมงานด้วย

สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ทาง อบจ.ภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ เช่น จังหวัดภูเก็ต, สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาภูเก็ต, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 18, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, สำนักงานงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต, กศน.จังหวัดภูเก็ต, โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต, ชมรมเครือข่ายต้อต้านการทุจริต อบจ., สำนักงาน ธกส.ภูเก็ต, โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน

ด้าน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2561 ขออวยพรให้เด็กและเยาวชนทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของคุณธรรมความดี และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม ตามคำขวัญของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มอบให้กับเด็กๆ ทุกคน คือ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.