อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ร.5 วันปิยมหาราช
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ร.5 วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬางกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2349 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2411 เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ และเสด็จสรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2453 สิริพระชนมายุได้ 57 พรรษา

พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 5 ได้แก่ ทรงโปรดให้ยกเลิกทาส ระบบศักดินา ประเพณีการหมอบคลานเข้าเฝ้าฯ ยกเลิกระบการไต่สวน โดยวิธีการทรมานต่างๆ ทรงปฏิรูปการปกครอง โดยเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบจตุสดมภ์ เวียง วัง คลัง นา มาเป็นการจัดตั้งกระทรวงต่างๆ เพื่อแยกงานมิให้ซ้ำซ้อนกัน และทรงโปดให้จัดแบ่งหัวเมืองเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ทรงโปรดให้จัดตั้งสุขาภิบาลขึ้นที่ท่าฉลอม เพื่อทดลองให้ราษฎรได้ปกครองและบริหารตนเอง อันเป็นรากฐานการปกครองท้องถิ่นในปัจจุบัน ทรงโปรดให้ก่อตั้งกิจการรถไฟ และกิจการไปรษณีย์ โทรเลข ทรงโปรดให้สร้างและทำนุบำรุงคูคลอง ถนนหนทางต่างๆ ทรงโปรดให้จัดตั้งโรงพยาบาล “วังหลัง” ซึ่งต่อมาคือ “ศิริราชพยาบาล” และทรงโปรดให้รวมการพยาบาลทั้งปวง จัดตั้งเป็นกรมพยาบาล โดยมีการขยายบริการสาธารณสุขให้แพร่หลายไปทั่วประเทศ และทรงโปรดให้จัดสร้างระบบประปาขึ้นเป็นครั้งแรก ทรงส่งเสริมการศึกษาแก่กุลบุตร กุลธิดา เปิดโอกาสให้มีการชิงทุนเล่าเรียนหลวง และขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเท่าเทียมกัน ทรงโปรดให้ยกเลิกการเก็บภาษีแบบนายอากรผูกขาด และให้จัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ ซึ่งต่อมาได้ยกฐานะเป็นกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทรงส่งเสริมการค้าของประเทศ ทรงโปรดให้จัดตั้งธนาคารขึ้นเป็นครั้งแรก และทรงโปรดให้จัดตั้งกงสุลไทยประจำเมืองสำคัญในต่างประเทศ เป็นต้น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.