อบจ.ภูเก็ต พัฒนาสวนสาธารณะลานกีฬา อำเภอกะทู้
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต พัฒนาสวนสาธารณะลานกีฬา อำเภอกะทู้

สวนสาธารณะลานกีฬาอำเภอกะทู้ ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณโรงเหล้า ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ แปลงที่ อ.ภก.1-2 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งแต่เดิมเคยเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของวิถีชุมชนชาวตำบลกะทู้ เนื่องจากได้ถูกทิ้งร้างมาช้านานทำให้มีหญ้าขึ้นรกชันพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลเมืองกะทู้ มีแนวคิดร่วมกันในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่นี้ เป็นพื้นที่สวนสาธารณะและลานกีฬาสำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลกะทู้ เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกาย ซึ่งเป็นนโยบายในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต ในเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในจังหวัดภูเก็ต

ดังนั้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะลานกีฬา อำเภอกะทู้ ในปีงบประมาณ 2555 โดยตั้งงบประมาณดำเนินการ 2 ส่วน คือ งานก่อสร้างสวนสาธารณะลานกีฬา อำเภอกะทู้ ประกอบด้วย งานปรับสภาพพื้นที่ ทำลานกิจกรรม ลานจอดรถ กำแพงกันดิน ทางเดินออกกำลังกาย สะพานข้ามฝายน้ำล้น ศาลาพักผ่อน ห้องน้ำ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบรดน้ำต้นไม้ และงานไฟแสงสว่าง ส่วนที่ 2 คือ งานติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย ประกอบด้วย เครื่องออกกำลังกายจำนวน 12 สถานี โดยสวนสาธารณะแห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและประชาชนชาว ตำบลกะทู้ ในการใช้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง เป็นการป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอีกด้วย

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.