ทต.ฉลองจัดประชุมโครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองจัดประชุมโครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2560

วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองมอบหมายให้ นายเชษฐ์ธนาศักดิ์ ลูกจันทร์ รองนายกฯ เป็นประธานจัดประชุมโครงการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี 2560 โดยมี คณะผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการฯ พนักงานฯ กองการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลฉลอง ประธานกลุ่มสตรีตำบลฉลอง เข้าร่วม ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลอง (ชั้น2) ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยวันลอยกระทง เป็นวันสำคัญทางประเพณีของไทยที่ได้สืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา และเป็นประเพณีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณ ควรแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ยั่งยืนสืบไป ซึ่งเทศบาลตำบลฉลอง ได้ตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ที่จะต้องสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ประจักษ์และซาบซึ้งในประเพณี ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาติ โดยได้กำหนดจัดโครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดลัฎฐิวนาราม(วัดใต้) ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งภายในงานจะจัดให้มีการจัดขบวนแห่รถบุปผชาติ กิจกรรมการแสดงบนเวที การประกวดหนูน้อยนพมาศ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. หนูน้อยนพมาศ อายุระหว่าง 5-8 (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2555) 2. มีสัญชาติไทย หลักฐานการรับสมัคร -รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป -สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง สถานที่รับสมัคร -กองการศึกษาเทศบาลตำบลฉลอง ในวันและเวลาราชการ -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย สาขา1 สมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน -30 ตุลาคม 2560

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.