เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เทศบาลตำบลวิชิตจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ บริเวณริมคลองมุดง หมู่ที่ ๖ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต นำโดย นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเทศบาลตำบลวิชิต บริษัท คิงพาวเวอร์ และอีกหลายภาคส่วน ร่วมประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ โดยภายในงานมีการจัดแสดงกระทงที่เข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์กระทงสวยงาม และกระทงใบตอง รวมไปถึงการแสดงบนเวที

นายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีลอยกระทงไว้ว่า เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับความสุข และตระหนัก ในความสำคัญและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยและร่วมกันถ่ายทอด ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป รวมถึงเป็นการเผยแพร่และสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ย ในท้องถิ่น และสนองนโยบายของรัฐบาล ด้านการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นและให้เด็ก และเยาวชนและประชาชนเรียนรู้ถึงมรดกไทยยู่สืบไปเยาวชน ประชาชนเรียนรู้ถึงมรดกไทย

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้กล่าวในพิธีเปิดไว้ว่า ประเพณี ลอยกระทงได้สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน กระทำขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และขอขมาพระแม่คงคา ในการใช้น้ำอุปโภคและบริโภค การจัดงานในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ ร่วมใจระหว่างชุมชนและเทศบาลตำบลวิชิต เป็นอย่างดี

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.