อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/2561 โดยมี นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตและการแก้ไขปัญหา การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนแจ้งเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ และการประสานราชการ การเตรียมการจัดงานรัฐพิธีวันที่ 5 ธันวาคม 2561 แนวทางการกำหนดจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 การปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ประจำปี 2561 ของจังหวัดภูเก็ต การจัดงานกาชาดและของดีจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 วันดินโลก (วันที่ 5 ธันวาคม 2561) การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ของจังหวัดภูเก็ตกับเมืองต่างๆ ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 การจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) วันที่ 7 ธันวาคม 2561) และสรุปผลการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนากลไกการตลาด ผลิตภัณฑ์บาติก OTOP Andaman เพื่อการท่องเที่ยว

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.