อบจ.ภูเก็ต บริการรถขนส่งประจำทาง (รถโพถ้อง) 4 สาย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต บริการรถขนส่งประจำทาง (รถโพถ้อง) 4 สาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินกิจการรถขนส่งประจำทาง (รถโพถ้อง) เพื่อจัดระบบบริการสาธารณะด้านการขนส่งมวลชน รองรับการคมนาคมภายในจังหวัดภูเก็ต อันเป็นการลดปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต โดยประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตลอดจนให้บริการรถโดยสารฟรีแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมิได้หวังผลกำไร โดยการบริหารจัดการขนส่งประจำทางที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน อบจ.ภูเก็ต ได้บริหารจัดการรถขนส่งประจำทาง ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 สาย 4 เส้นทาง โดยจัดให้มีรถวิ่งให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. ของทุกวัน ประกอบด้วย สายที่ 1 ได้แก่ สายที่ 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี-วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 84 เที่ยวต่อวัน สายที่ 2 ห้างซุปเปอร์ชีป-ตลาดใหม่มุมเมือง ไม่น้อยกว่า 84 เที่ยวต่อวัน และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 – ตลาดสดดาวน์ทาวน์ภูเก็ต ไม่น้อยกว่า 80 เที่ยวต่อวัน สายที่ 3 สะพานหิน-เกาะสิเหร่ ไม่น้อยกว่า 72 เที่ยวต่อวัน โดยจัดเก็บค่าโดยสารในอัตรา 15 บาทตลอดสายและยกเว้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางให้แก่นักเรียนนักศึกษา

สำหรับการควบคุมการเดินรถนั้น ติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ (GPS) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมการเดินรถขนส่งประจำทางทุกคัน เพื่อติดตามการทำงานของรถ และแนะนำข้อมูลการใช้รถมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการเดินรถให้มีประสิทธิภาพขึ้น พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการรถขนส่งประจำทาง โดยมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายบริหาร และกำกับควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการรถขนส่งประจำทางตามข้อบัญญัติ อบจ. เรื่อง การดำเนินกิจการขนส่งประจำทาง พ.ศ.2549 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการจัดเก็บค่าโดยสาร เพื่อตรวจสอบการจัดเก็บค่าโดยสาร ประชาชนสามารถสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการขนส่งประจำทางได้ทุกวัน อีกทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นหรือแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการรถขนส่งประจำทาง เพื่อให้ประชาชนที่ใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อแนะนำเกี่ยวกับการเดินรถขนส่งประจำทาง ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต จะนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.