เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ มัสยิดอัลมาดีนะห์ (สะพานร่วม)
ข่าว ภูเก็ต

เปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ มัสยิดอัลมาดีนะห์ (สะพานร่วม)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดอัลมาดีนะห์ ณ มัสยิดอัลมาดีนะห์ (สะพานร่วม) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานในนามผู้ประสานงานโครงการ และนายกิตติ อิสลาม อิหม่ามประจำมัสยิดอัลมาดีนะห์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด กลุ่มสตรีมุสลิมจังหวัดภูเก็ต ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นนโยบายหลักของ อบจ.ภูเก็ต ไปสู่เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม โดยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งการนำหลักคำสอนทางศาสนา มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดอัลมาดีนะห์ขึ้น ด้วยงบประมาณดำเนินการจำนวน 5,400,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับประชาชนได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักการทางศาสนา สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดประชุม สัมมนา เวทีประชาคม และพัฒนาอาชีพของประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อิหม่าม คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาด้านจิตใจของบุคคลในสังคม โดยการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ เพื่อช่วยยกระดับจิตใจของผู้คน ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลลงของโลกสมัยใหม่ อันเกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลทำให้จิตใจของคนในสังคมเสื่อมลง ซึ่งเห็นได้จากข่าวอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด และปัญหาครอบครัวที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณ สิ่งเหล่านี้หาก อบจ.ภูเก็ต ในฐานะหน่วยงานของประชาชนไม่ให้ความสำคัญ จะเกิดผลกระทบต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาประเทศโดยองค์รวมอย่างแน่นอน

ดังนั้น การสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดอัลมาดีนะห์ จึงถือเป็นสถานที่ในการพัฒนาคุณคุณธรรม จริยธรรมของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวสะพานร่วม และพื้นที่ใกล้เคียง โดยการนำหลักธรรมทางศาสนา มาแก้ปัญหาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจ นับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงเป้าหมายเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ขอชื่นชมและขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนสะพานร่วมครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมมัสยิดอัลมาดีนะห์ จะเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความดีงาม ความมุ่งมั่น และความมั่นคงต่อส่วนรวมที่จะดำรงอยู่สืบไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.