อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีถวายพวงมาลัยแด่พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายมนู เขียวคราม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้สูงอายุทุกชมรมในจังหวัดภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2443 ทรงเป็นธิดาคนที่ 3 ในพระชนกชูและพระชนนีคำ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย เช่น ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการแม่ฟ้าหลวงฯ โครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการมูลนิธิอื่นๆ พระองค์ท่านทรงมีพระราชปณิธาน ประกอบด้วยคุณธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ทรงยึดมั่นในคุณค่าความเป็นมนุษย์ไม่คำนึงถึงชาติกำเนิดและสถานะ พระราชหฤทัยแน่วแน่ ในการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นทุกข์และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพศาลแก่ประเทศชาติในด้านการศึกษา การแพทย์พยาบาล การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ เปรียบได้ว่า พระองค์ทรงเป็น “พระมารดาแห่งการสงเคราะห์ประเทศไทย” ซึ่งพสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ตล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงมีให้แก่พสกนิกรชาวไทย พระเกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ยังสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยและทั่วโลกตลอดกาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ตลอดจนเผยแพร่ผลงานด้านสังคมสงเคราะห์และพระราชกรณียกิจที่ควรค่าแก่การรำลึกถึง รวมทั้งให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุซึ่งเป็นปูชนียบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมตลอดมา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีถวายพวงมาลัยแด่พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต บรรยายให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดย แพทย์จากโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต แนะนำและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณ โดย จัดหางานจังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.