อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องในสิ่งแวดล้อมไทย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องในสิ่งแวดล้อมไทย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสนามหญ้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์ภูเก็ต ครั้งที่ 1 เนื่องในสิ่งแวดล้อมไทย โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสมคิด สุภาพ และนายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดจัดโครงการรักษ์ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมย่อยจำนวน 5 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการด้านขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ด้วยหลักการ 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) กิจกรรมที่สร้างเสริมการดูแลทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน แม่น้ำ ลำคลอง และชายหาด

การจัดกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภูเก็ต ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมไทย และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์, ขยะทั่วไป, ขยะรีไซเคิล, ขยะอันตราย) ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันสิ่งแวดล้อมไทย วันดินโลก และเวทีเสวนาวันสิ่งแวดล้อมไทย แนวทางการปฏิบัติในการคัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรมรับบริจาคขยะอันตราย กิจกรรมตอบปัญหาของนักเรียนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ เป็นต้น

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงเกิดปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยที่มากเกินอัตราการกำจัดได้ของโรงเตาเผา ดังนั้น จึงควรส่งเสริม และ สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลประโยชน์อย่างสมดุล และยั่งยืน และสร้างความตระหนัก ต่อปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อนำกลับไปสู่การลงมือปฏิบัติตามหลักการ 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) รวมทั้งปัญหาขยะจากพลาสติก ต้องช่วยกันลด ละ เลิกการใช้พลาสติก หรือหากไม่สามารถเลิกใช้พลาสติกได้ ก็ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง จะเป็นการช่วยดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง หรือการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.