โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ พัฒนาพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมและส่งเสริมวัฒนธรรม (กิจกรรมย่อย 3.2 กิจกรรมอบรมและส่งเสริมวัฒนธรรมกะทู้) ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการศูนย์อนุรักษ์มรดกท้องถิ่นกะทู้ คณะจากเทศบาลเมืองกะทู้ คณะครู อาจารย์ นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฤดี ภูมิภูถาวร และนายอวยพร สกุลตัน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม

นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดอบรมโครงการฯ ดังกล่าว โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต, เจ้าหน้าที่, นักเรียน, นักศึกษา, ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักและอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่านิยมที่ดีงาม เพื่อให้ได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณี อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นไทยให้คงอยู่สืบไป

ในการนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้ตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษา และกิจกรรมที่ 3 จัดอบรมส่งเสริมวัฒนธรรมมรดกกะทู้
นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2504 การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต มีความสำคัญต่อการรักษาวัฒนธรรมของความเป็นชาติ “การสร้างอาคารสมัยใหม่นี้เป็นเกียรติของผู้สร้างเพียงคนเดียวแต่โบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติ อิฐเพียงแผ่นเดียวก็มีค่า ควรที่เราจะได้ช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์แล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย” จากพระราชดำรัสฯ ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การรักษามรดกทางวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ ถ้าเราสูญวัฒนธรรมก็เท่ากับเราสูญชาตินั่นเอง อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ศูนย์อนุรักษ์กะทู้ขึ้น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตสืบไป

หวังว่าการจัดอบรมในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม ตำบลกะทู้ และวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์ เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และรักในถิ่นฐานบ้านเกิดต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.