ต้อนรับการตรวจเยี่ยม กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
ข่าว ภูเก็ต

ต้อนรับการตรวจเยี่ยม กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด

12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. อำเภอเมืองภูเก็ต โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต ส่งกิจกรรมเข้าประกวดในการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ใน 4 ประเภท (พื้นที่ตำบลวิชิต) ได้แก่ ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ” อยู่เย็น เป็นสุข ” ดีเด่น คือ บ้านบ่อแร่ หมู่ที่6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประเภทผู้นำ อช. ดีเด่น คือ นางอุษา สุขประเสริฐ ประเภทกลุ่ม/องค์กร คือ กลุ่มอันดาบ่อแร่บาติก และประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น คือ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลวิชิต โดย นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนบ้านบ่อแร่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.