ทต. วิชิตจัดโครงการสานพลังสตรีตำบลวิชิต ประจำปี 2561
ข่าว ภูเก็ต

ทต. วิชิตจัดโครงการสานพลังสตรีตำบลวิชิต ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 08:30 น. เทศบาลตำบลวิชิตวิชิตร่วมกับคณะกรรมการสตรีตำบลวิชิตจัดโครงการสานพลังสตรีตำบลวิชิต ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุมระเงง อาคารสำนักเทศบาลตำบล เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีในตำบลวิชิตได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านภูมิปัญญา มีจิตสำนึกในการรักษาสาธารณประโยชน์ของชุมชน และเพื่อวางแผนสำหรับงานด้านสตรี โดยได้รับเกียรติจากนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรี มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนางนวลจันทร์ คุ้มบ้าน-สามารถ สมาชิก อบจ. ภูเก็ต คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีนางวารุณี งานทัศนานุกูล ประธานคณะกรรมการสตรีตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการสานพลังสตรีตำบลวิชิต ประจำปี 2561 ได้มีการอบรมให้ความรู้แก่สตรี และผู้ที่เข้าร่วมโครงการในเรื่องการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการพัฒนาตำบลวิชิต การพัฒนาศักยภาพสตรีในตำบลวิชิต และการเสริมสร้างพลังสตรีในตำบลวิชิต โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เรื่องสิทธิประโยชน์ กฎระเบียบ กฎหมายสำหรับสตรี โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการพัฒนาสตรีตำบลวิชิต โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต และเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวิชิต โดยวิทยากรจากกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวิชิต รวมทั้งยังมีกิจกรรมนันทนาการด้านวัฒนธรรม-ประเพณีพื้นบ้าน และการถาม-ตอบคำถามในช่วงท้ายของการอบรม

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.