ประชุม จัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง พระเมรุมาศจำลอง
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม จัดเตรียมสถานที่ก่อสร้าง พระเมรุมาศจำลอง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 10.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. และนางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง เพื่อใช้เป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 2/2560 โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองสำหรับใช้เป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดละ 1 แห่ง ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 76 แห่ง โดยกรมฯ จะดำเนินการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบตามกลุ่มพื้นที่เป็น 4 กลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อให้การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามความเหมาะสม

ในการนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องการปรับเปลี่ยนซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ เป็น พระเมรุมาศจำลอง และแจ้งประสานงานหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ต เพื่อำนวยความสะดวกในการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง พร้อมทั้งพิจารณาผังการใช้พื้นที่จัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดเตรียมสถานที่สำหรับนิทรรศการ การจัดเตรียมพื้นที่สำหรับพิธีทางศาสนา การจัดเตรียมระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบไฟฟ้าสำรอง การจัดเตรียมน้ำดื่มและจุดบริการน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมพิธี การตกแต่งสถานที่ การจัดทำภาพพระฉายาลักษณ์ การจัดเตรียมสถานที่ถวายพระเพลิงดอกไม้จันทน์ การจัดห้องสุขา แผนสำรองกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุต่างๆ ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับผิดชอบในส่วนการจัดเตรียมปะรำพิธี ระบบเครื่องเสียง การติดตั้งจอภาพถ่ายทอดสัญญาณ การปูพื้น ติดตั้งเต็นท์ และระบบระบายอากาศ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.