โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมฯ พระพุทธศาสนาวัดเชิงทะเล
ข่าว ภูเก็ต

โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมฯ พระพุทธศาสนาวัดเชิงทะเล

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนา ณ วัดเชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการดำเนินโครงการฯ ซึ่งมี นายเสถียร แก้วพระปราบ และนางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสัญญา ศรีเมือง, นายสัญญา สิงห์ศรีดา, นายประดิษฐ์ แสงจันทร์, นายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังคมให้มีสมรรถนะที่สมบูรณ์แบบ จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการตั้งงบประมาณก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพระพุทธศาสนาวัดเชิงทะเล เป็นเงินจำนวน 21,873,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่พระภิกษุ สามเณร เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้จริยธรรมตามหลักการของศาสนาพุทธสำหรับพระภิกษุ สามเณร เยาวชน และประชาชน ตลอดจนเพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก เยาวชน และประชาชน

สำหรับการดำเนินงานโครงการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต วัดเชิงทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันในด้านการบริหารจัดการ และการประสานงานต่างๆ โดยในส่วนสถานที่ได้รับความเมตตาจากพระครูการุณกิจจานุยุค เจ้าอาวาสวัดเชิงทะเล ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ดำเนินการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในทุกด้าน จนทำให้โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.