อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ โดยมี นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และนายพงษ์เทพ ทองเทพ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพขึ้นนั้น ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องของปากท้องของประชาชน เนื่องจากการให้ความรู้และแนวทางในการสร้างอาชีพ ซึ่งเป็นที่มาของการสร้างรายได้ ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงชีพ จากวัตถุประสงค์ของโครงการ จะเห็นได้ว่าการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ยกระดับสินค้า และช่องทางการตลาด เพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการรวมกลุ่มเพื่อการสร้างอาชีพโดยชุมชน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ทั้งนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับความรู้ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ โอกาส ช่องทางในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ควบคู่กับการดำเนินชิวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้ทุกคนอยู่ได้ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอย่างยั่งยืน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.