ฝึกซ้อมการกู้ภัย และให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรง
ข่าว ภูเก็ต

ฝึกซ้อมการกู้ภัย และให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรง

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรง” (HEAVY RESCUE for organizing a successful workshop) ณ ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ บริษัท เรสคิวเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ ResQtec ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีสินค้ากลุ่มงานกู้ชีพ กู้ภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ เครื่องตัด-ถ่าง, เบาะโดด, เครื่องค้ำยัน, NT BAG, ชุดผจญเพลิง, อุปกรณ์ค้นหาผู้รอดชีวิตจากอุบัติภัยต่างๆ เป็นต้น

ในการนี้ ทางบริษัท เรสคิวเทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมมือกับ บริษัท ResQtec ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดทำโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการกู้ชีพกู้ภัยชั้นสูงให้กับบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ในหัวข้อ “จัดการฝึกซ้อมการกู้ภัยและการให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุร้ายแรง (HEAVY RESCUE for organizing a successful workshop)” โดยได้นำหลักสูตรสากลและเชิญวิทยากรมาจากประเทศเนเธอแลนด์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกู้ชีพ กู้ภัย ให้กับหน่วยงานที่ทำหน้าที่โดยตรง พัฒนาความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่วยชีวิตที่มีความทันสมัย โดยแบ่งการอบรม ออกเป็น 2 รอบ คือ วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 และวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ประเทศไทยของเรานั้น มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเหตุด้านสาธารณภัย ไม่ว่าจะเป็น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือแม้แต่อุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของภาคชุมชนและอุตสาหกรรม ดังนั้น บุคลากรทางด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะต้องมีความพร้อมทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านงานป้องกัน เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการกู้ชีพกู้ภัย ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางภาครัฐและภาคเอกชนจะเข้ามาร่วมมือกันช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ทางบริษัทเรสคิวเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าสินค้าภายใต้แบรนด์ ResQtec ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพในบุคลากรด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยร่วมมือกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ ทำให้บุคลากรในหน่วยงานของเราเห็นภาพการทำงานจริงชัดเจนและถูกต้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.