ทต.วิชิต จัดโครงการสร้างคุณค่า ด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัย
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดโครงการสร้างคุณค่า ด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัย

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2561 เวลา 08:30 น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับศูนย์จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสร้างคุณค่าด้วยภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประจำปี 2561 ที่อาคารตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพของตนเอง มีการแลกเปลี่ยนวิชาความรู้ เพื่อเก็บรวบรวมและเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป โดยได้รับเกียรติจากนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายบุญช่วย สุวรรณรัฐภูมิ ประธานศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต และผู้สูงอายุในเขตตำบลวิชิตเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภายในโครงการมีการบรรยายในหัวข้อ “คลังปัญญาผู้สูงอายุ” โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต” โดยวิทยากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต “การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยวิทยากรจากศูนย์จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งมีกิจกรรมนันทนาการด้านวัฒนธรรม-ประเพณีพื้นบ้าน โดยกลุ่มสตรีตำบลวิชิต กิจกรรมจำแนกภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อคัดเลือกเป็นภูมิปัญญาตำบลวิชิต และการถาม-ตอบปัญหาในช่วงท้ายของโครงการ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.