อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับประกาศนียบัตรองค์กรปลอดโฟม 100%
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับประกาศนียบัตรองค์กรปลอดโฟม 100%

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับประกาศนียบัตรในฐานะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานองค์กรปลอดโฟมบรรจุอาหาร ประจำปี 2559 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2560 โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตและการแก้ไขปัญหา การเตรียมการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การติดตามผลการดำเนินงานเรื่องสำคัญเร่งด่วนของจังหวัด การจัดกิจกรรมโครงการภูเก็ตสวย ด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hand and heart” และกิจกรรม Big Cleaning Week จังหวัดภูเก็ต การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาจราจร การสร้างความปลอดภัยและทรัพย์สิน ความก้าวหน้าในการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ น้ำเสีย, น้ำท่วม, น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ การแก้ไขปัญหาระบบขนส่งมวลชน การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบฟังก์ชั่น/งบพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด/งบกันไว้เบิกเหลื่อมปี)

อีกทั้งได้แจ้งเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ และการประสานราชการ งานภารกิจสำคัญของจังหวัดภูเก็ต การบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมของจังหวัด ส่วนราชการ และหน่วยงาน การจัดกิจกรรมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hand and heart” และกิจกรรม Big Cleaning Week จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2560 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.