อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธาน ประชุมการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล โดยมี นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส, นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล และนายคำรณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับถ่ายโอนภารกิจความรับผิดชอบดูแลสนามกีฬาสุระกุล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนวิชิตสงคราม และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล เพื่อดำเนินการบริหารจัดการสนามกีฬาสุระกุล กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงาน กำหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนา ออกข้อบังคับหรือระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับสนามกีฬาสุระกุล เนื่องจากสนามกีฬาสุระกุลมีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก ประกอบกับระเบียบ อบจ.ภูเก็ต ว่าด้วยการใช้และดูแลรักษาสนามกีฬาสุระกุล มิได้กำหนดเวลา เปิด-ปิด การใช้สนาม แต่ถือปฏิบัติให้ปิดไฟส่องสนามช่วงเวลา 20.30 น. แต่ในปัจจุบันพบผู้มาใช้สนามกีฬาตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงเวลา 24.00 น.-03.00 น. และช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป มีประชาชนบางรายเข้าไปวิ่งในสนามหญ้า และนำรถจักรยานยนต์เข้าไปในลู่วิ่งสนามกีฬา (ลู่ยางสังเคราะห์) ดังนั้น จึงได้ประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการสนาม เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ในการนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณาทบทวนระเบียบ อบจ.ภูเก็ต ว่าด้วยการใช้และการดูแลรักษาสนามกีฬาสุระกุล พ.ศ.2560 ซึ่งวัตถุประสงค์การใช้สนามกีฬาสุระกุล เพื่อใช้สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา และกรีฑาของส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน สมาคมต่างๆ และจัดการแข่งขันระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผู้ประสงค์จะขอใช้หรือขอเช่าสนามกีฬาสุระกุล ให้ยื่นคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนายก อบจ.ภูเก็ต ที่กองการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันและเวลาราชการล่วงหน้าก่อนวันใช้สนามไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งผู้ขอใช้สนามกีฬาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้สนามวันละ 5,000 บาท อัตราค่ากระแสไฟฟ้าส่องสนาม ชั่วโมงละ 1,500 บาท โดยการใช้ไฟฟ้าคราวละไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ค่าจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บขยะมูลฝอยบริเวณในสนามและอัฒจันทร์ ครั้งละ 2,000 บาท

พร้อมกันนี้ ได้พิจารณาเพิ่มเติมข้อกำหนดเวลา เปิด-ปิด สนามกีฬาสุระกุล ในระเบียบ อบจ.ภูเก็ต ว่าด้วยการใช้และการดูแลรักษาสนามกีฬาสุระกุล พ.ศ.2560 โดยกำหนดเปิดสนามเวลา 05.00 น. และปิดสนามเวลา 22.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.