อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ครั้งที่ 3/2561 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประธานหอการค้า จังหวัดในเขตพื้นที่อันดามัน ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ซึ่งมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ รายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคใต้) ประกอบด้วย จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวประจำปี พ.ศ. 2560 (ม.ค. – ธ.ค.) และปี พ.ศ. 2560 (ม.ค. – ก.ย.) และปี พ.ศ. 2561 (ม.ค. – ก.ย.) การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ตามคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานผลการดำเนินโครงการภายใต้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประจำมีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา และสตูล โครงการอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว และโครงการจัดงาน Satun Geopark Fossil Festival 2018 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 4 โครงการ รวมงบประมาณ 18,300,800 บาท ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบ) รายงานผลการจัดระเบียบในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และได้มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในปี พ.ศ. 2562 และการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.