อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ต (ป.ป.ช. จังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ซึ่งมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ได้แก่ ผลการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริต” วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต งบประมาณการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการทุจริตจังหวัด (ศปท.จ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดสรรให้จังหวัดละ 150,000 บาท แบ่งเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม 2561 เป็นเงิน 60,000 บาท และงวดที่ 2 ภายในเดือนธันวาคม 2561 เป็นเงิน 90,000 บาท พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวม 4 ฉบับ มีข้อเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ แนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการจัดทำโครงการตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.