ประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิตสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิตสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 14:00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต มีการจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิตสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อเสนอ หรือหารือเกี่ยวประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเขตตำบลวิชิต โดยมีนายนิมิตร เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิตนำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

ซึ่งในการประชุมสภาในครั้งนี้ นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมพิจารณา 4 ประเด็น ได้แก่ “ญัตติพิจารณาความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลวิชิต” “ญัตติพิจารณาความเห็นชอบรับพัสดุ หรือสิทธิในพัสดุ” “ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณหลังสนามกีฬาสุระกุล” “ญัตติเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบในสถานธนานุบาลกู้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจกาลสถานธนานุบาล”
นอกจากนี้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิตยังได้มีการเสนอให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเขตตำบลวิชิต โดยพุ่งเป้าไปที่เรื่อง “ปัญหาน้ำเสีย” โดยสภาฯ ได้เสนอให้เทศบาลมีมาตรการควบคุมให้สถานประกอบการ และบ้านเรือนมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น คลองมุดง คลองหลังโตโยต้าดาวรุ่ง ฯลฯ ที่พบปัญหาน้ำเสียบ่อยครั้ง รวมทั้งยังได้เสนอให้นายกเทศมนตีตำบลวิชิต นำประเด็นนี้เข้าสู่ที่ประชุมระดับจังหวัด อีกทั้งยังได้เสนอให้เทศบาลออกป้ายประกาศห้ามแรงงานต่างด้าวลงจับลูกของสัตว์ทะเลทุกชนิด เพราะจะส่งผลต่อการทำลายระบบนิเวศน์และสายพันธุ์ของสัตว์ทะเลนั้น ๆ เป็นต้น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.