ประชุมวิชาการองค์กรพยาบาลครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมวิชาการองค์กรพยาบาลครั้งที่ 1 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

โรงพยาบาลในเครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) กลุ่มภาคใต้ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต, โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่, โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย, โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์, โรงพยาบาลสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ และชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต จัดงานประชุมวิชาการองค์กรพยาบาลครั้งที่ 1 (1st NSO Forum BDMS Group 6: Transforming Nursing: Smart Nurse Smart Life) เพื่อเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อันจะช่วยพัฒนาศักยภาพของพยาบาล และทีมสหสาขาวิชาชีพให้ทันยุคสมัย สามารถเชื่อมโยงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี นพ.พิชิต กังวลกิจ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 6 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 ท่าน ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.