อบจ.ภูเก็ต ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ จังหวัด
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ จังหวัด

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับจังหวัด แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น จัดประชุม เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในจังหวัด และประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนประชาคมอำเภอทั้ง 3 อำเภอ ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาชน และผู้แทนชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการเสนอประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในแผนพัฒนาของ อบจ.ภูเก็ต เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของผู้แทนประชาคมในระดับอำเภอและในระดับจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง) ของ อบจ.ภูเก็ต”

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน องค์กรธุรกิจเอกชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ และตัวแทนองค์กรภาคประชาชน ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดภูเก็ตทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับจังหวัดในวันนี้

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในจังหวัด และประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอและจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตลอดถึงประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง) ของ อบจ.ภูเก็ต

ในการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมประชาคมท้องถิ่นของ อบจ.ภูเก็ต ในวันนี้ คงจะได้รับฟังข้อคิดเห็นอย่างหลากหลาย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมต่อไป”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.