อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2560 โดยมี นายกัณตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามโครงการ กิจกรรม ที่จะดำเนินการเพื่อประชาชน และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อหาแนวทางและร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้านของ อบจ.ภูเก็ต โดยยึดถือความสำคัญและประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.