ทต.วิชิต อบรม ประชาธิปไตย
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต อบรม ประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 เวลา 09:30 น. เทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) ภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้การดำเนินการตามนโยบายปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ ที่อาคารตะเภาน้อย สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต โดยได้รับเกียรติจาก นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต ครู และนักเรียนจากโรงเรียนวิชิตสงคราม และโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ รวมกว่า 80 คน เข้าร่วมในครั้งนี้

ภายในโครงการฝึกอบรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) ภูเก็ต มาอบรมให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติให้แก่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.