อบจ.ภูเก็ต ประชุม ปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม ปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ อบจ. และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณากระบวนงานที่จะปรับปรุงระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ตามประกาศ อบจ. เรื่องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนของ อบจ.ภูเก็ต กระบวนงานบริการ 8 กระบวนการ ได้แก่ 1.การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักโรงแรม 2.การรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ 3.การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 4.การช่วยเหลือสาธารณภัย งานบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ การบริการรถสุขาเคลื่อนที่ งานบริการรถบรรทุกน้ำ งานบริการรถบรรทุกศพ 5.ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 6.ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง การจำหน่ายตั๋ว ค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเทียบเรือ (ผู้โดยสาร) การจำหน่ายตั๋ว ค่าธรรมเนียมจอดเรือ การจำหน่ายตั๋ว ค่าธรรมเนียมการจอดรถ การจำหน่ายตั๋ว ค่าธรรมเนียมรถขนส่งสัมภาระ 7.ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ การให้บริการยืมหนังสือ 8.การขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต งานโครงการภูเก็ตแคร์ “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.