อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ และ จังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ และ จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอและจังหวัดภูเก็ต แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง) โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์หมู่บ้าน องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาชน และผู้แทนชุมชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ได้กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอในภาพรวมทั้ง 3 อำเภอ และระดับจังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 2 ของ อบจ.ภูเก็ต เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.