อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ และพนักงานจ้าง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ และพนักงานจ้าง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิด “โครงการปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” โดย นางสุวรรณา ศิริพงษ์รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกองกิจการเจ้าหน้าที่ อบจ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต และนายศราวุธ อินทะเสม ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักการพัฒนาขีดความสามารถภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการรับโอน และพนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานที่เริ่มปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการ ความมีคุณธรรมจริยธรรม การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. และพนักงานจ้าของ อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การทำงานเป็นทีม รวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ มีความรักและความเชื่อมั่นในองค์กร ทั้งนี้ เชื่อว่าการจัดโครงการดังกล่าว จะทำให้ข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการรับโอน และพนักงานจ้างจัดจ้างใหม่ ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ แนวคิดและหลักการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเป็นข้าราชการที่ดี และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.