ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย
ข่าว ภูเก็ต

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานการเปิดโครงการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย สาขา 1 (วัดลัฎฐิวนาราม) และสาขา 2 (บ้านฉลอง) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ นักวิชาการจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วม ณ ร้านอาหารกันเอง 2 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

โดยนายสำราญได้กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนี้ว่า ในสภาพปัจจุบัน การศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง ให้ทดลองปฎิบัติจริง ได้สัมผัสจากประสบการณ์ตรง ในการจัดให้มีการศึกษาแบบมีประสิทธิภาพนั้น ต้องร่วมมือกันทั้งทางบ้านและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้การช่วยเหลือ ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทรายสาขา 1 (วัดลัฎฐิวนาราม) และสาขา 2 (บ้านฉลอง) ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อความร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุขในการเรียนรู้ จึงจัดให้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ขึ้นให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษา 2540 เนื่องจากจุดเริ่มต้นของการศึกษาที่สำคัญที่สุด คือการศึกษาระดับปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานที่ดีที่สุดสำหรับการปูพื้นฐานในการพัฒนาความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และระดับสติปัญญา เทศบาลตำบลฉลองจึงได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยให้มีการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อพัฒนาการของเด็ก แต่ละบุคคลตามศักยภาพภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยทำให้เกิดคุณค่าของตัวเองและสังคมต่อไป

สำหรับจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย สาขา 1 (วัดลัฎฐิวนาราม) ชายจำนวน 73 หญิงจำนวน 62 คน รวม 135 คน -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกทราย สาขา 2 (บ้านฉลอง) ชายจำนวน 43 คน หญิง จำนวน 49 คน รวม 92 คน นักเรียนในปีการศึกษา 2560 ทั้ง 2 ศูนย์ รวม 227 คน โดยมีปรัชญาประจำโรงเรียนคือ “เรียนรู้ผ่านการเล่น โดดเด่นจินตนาการ อบอุ่นเหมือนบ้าน พัฒนาการทุกด้านสมวัย วิถีไทยงดงาม”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.