ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) โดย นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน ซึ่งถือว่าการอ่านเป็นรากฐานแห่งการเรียนรู้ การจัดงานในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้รับคุณประโยชน์เกี่ยวกับการอ่าน การเรียนรู้ต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ การศึกษาในระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต่อไป

นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กล่าวว่า “โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ประจำปี 2560 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการอ่านหนังสือ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าแสดงออก ในทางสร้างสรรค์ ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการสารานุกรมไทย เพื่อปลูกฝังการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้”

ด้าน นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในวันนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าของการอ่าน และได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านวิชาการ สุนทรียภาพและนันทนาการ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการรู้จักแสวงหาความรู้ วิธีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และการรณรงค์ให้นักเรียนรักการอ่าน เพื่อศึกษาค้นคว้าความรู้ให้ตนเอง ซึ่งถือเป็นพลังพิเศษที่จะเสริมสร้างให้นักเรียนประสบความสำเร็จในอนาคตอีกทางหนึ่ง

กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ นับได้ว่ามีประโยชน์ในหลายด้าน ซึ่งต้องขอชื่นชมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการประสานความร่วมมือกันพัฒนา เพื่อสร้างการรักการอ่านหนังสือ ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในครั้งนี้ คงจะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และ จะสร้างนักอ่านรุ่นใหม่ให้แก่สังคมไทย”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.