ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตร
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดพิธีมอบวุฒิบัตร

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน จำนวน 142 คน โดยมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม อบจ. นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม

โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเองซึ่งจะส่งผลต่ออุปนิสัยในอนาคต ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านความอดทน ความมุ่งมั่น ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน สร้างความรักและผูกพันกับสถาบัน เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระหายใคร่ที่จะศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับเด็กปฐมวัย ที่จบการศึกษาทุกคน ที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียน จากโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องจากการศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ดี ที่ถูกต้อง ในบุคคลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงของชีวิต

สำหรับบวันนี้ นับว่าเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในชีวิตของเด็กปฐมวัย เพราะจะได้ก้าวขึ้นมาเป็นพี่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 วุฒิบัตรที่นักเรียนได้รับในวันนี้ ไม่สามารถจะบันดาลทรัพย์สินเงินทอง และมีวันสูญหายไปได้ แต่สิ่งที่เด็กปฐมวัยได้รับจากการที่มาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้ คือ วิชาความรู้ และทักษะชีวิต ซึ่งจะติดตัวแต่ละคนตลอดไป วิชาความรู้ไม่มีวันสูญหายแต่เป็นสมบัติอันล้ำค่า ที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่นักเรียนในอนาคต แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเอง หากมีวิชาความรู้มากเพียงไรแต่ไม่มีความขยันหมั่นเพียร ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีความอดทน ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ก็ไม่สามารถใช้วิชาความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และชาติบ้านเมืองได้เท่าที่ควร

ในการนี้ ขอให้นักเรียนทุกคนระลึกเสมอว่า นักเรียนเป็นผู้ที่พัฒนาแล้ว มีวิชาความรู้ และพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเอง ของครอบครัว และของประเทศชาติ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.