ประชุม บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางสาวฌลาณัฏฐ์ คิดใจเดียว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต (ก.บ.จ.ภูเก็ต) ครั้งที่ 7/2561 โดยมี นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

ในการนี้ ประธานได้แจ้งเพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต (ก.บ.จ.ภูเก็ต) ความคืบหน้าในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดภูเก็ต แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พร้อมกันนี้ ได้มีการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์ช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดภูเก็ต โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณชุมชนหน้ามัสยิดริมถนนสายหลัก โครงการ Phuket Green Island ภูเก็ตเกาะแห่งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.