อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบจ.ภูเก็ต ประจำปี 2561” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2561 โดย นางสุวรรณา ศิริงพงษ์รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกองกิจการเจ้าหน้าที่ อบจ. กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก คุณมยุรา โรจน์มโน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต, อ.ธีรพันธ์ สงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. มาเป็นวิทยากร

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้น เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ เปิดโลกทัศน์ เพิ่มวิสัยทัศน์ สร้างภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และการป้องกันการทุจริต เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.