อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน พัฒนาความรู้และศักยภาพ พระนวกะ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน พัฒนาความรู้และศักยภาพ พระนวกะ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพพระนวกะ จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 โดย พระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต โดยคณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ตได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาความรู้และศักยภาพพระนวกะ จังหวัดภูเก็ต ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อให้พระนวกะได้ศึกษาหลักธรรมทางพุทธศาสนา และมีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีความสามารถในการแก้ปัญหา อีกทั้งเป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา รวมถึงเพื่อให้พระนวกะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาประสบการณ์ในการศึกษาและเผยแผ่พระศาสนา ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพพระนวกะด้านทักษะความเป็นเลิศในการเผยแผ่หลักธรรมให้แก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างพระสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายในการแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม

การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต รวมระยะเวลาการดำเนินการทั้งสิ้น 4 คืน 5 วัน มีพระนวกะในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 รูป พระวิทยากร จำนวน 10 รูป กิจกรรมและหลักสูตรการอบรม เป็นการถวายความรู้แนวปฏิบัติ ตลอดจนหลักการเผยแผ่พุทธศาสนาแก่พระภิกษุที่บวชใหม่ ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าวแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.