อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงด่านท่าฉัตรไชย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงด่านท่าฉัตรไชย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต นายเสกสรรค์ สัจจศรี หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการพิจารณาปรับปรุงด่านท่าฉัตรไชยและพื้นที่บริเวณด่านท่าฉัตรไชย โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งงนี้ เพื่อร่วมพิจารณาการปรับปรุงด่านท่าฉัตรไชยแบบบูรณาการ ซึ่งขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว และจะพิจารณาร่วมกันในเรื่องการบูรณาการทั้งระบบ ตลอดจนการเตรียมการเพื่อพิจารณาเป็นจุดเชื่อมโยงในส่วน Smart Safety ซึ่งจะมีการพูดถึงงบประมาณที่ได้รับในแต่ละด้าน เช่น การปรับปรุงด่านตรวจ, การติดตั้งกล้อง CCTV, เป็นจุดบริการ One Stop Service ที่มีหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการและการเตรียมการในส่วนของการติดเครื่อง X-ray ที่อาจจะได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อไป เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อพัฒนาด่านท่าฉัตรไชย ปี 2560-2561 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือพัฒนาด่านท่าฉัตรไชย จำนวน 2 หน่วยงาน คือ งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด มีหน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1 หน่วยงาน ซึ่งมาจากการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ คือ โครงการภูเก็ตปลอดภัยเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ในกิจกรรมเพิ่มเติมประสิทธิภาพด่านตรวจภูเก็ตด้วยระบบเทคโนโลยีทันสมัย งบประมาณ 6,572,000 บาท โดยหน่วยดำเนินการ คือ ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต งบประมาณ ปี 2560 (เพิ่มเติม/กลุ่มจังหวัดฯ) มีหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1 หน่วยงาน ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปลอดภัยอันดามันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว วงเงิน 131,700,000 บาท หน่วยดำเนินการ คือ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งดำเนินการในการปรับปรุงและพัฒนาด่านตรวจภูเก็ตให้ได้มาตรฐาน โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยดำเนินการใน 3 ส่วนหลัก คือ งานก่อสร้างอาคารอำนวยการร่วม คสล. 2 ชั้น งานก่อสร้างอาคารจุดตรวจ แห่งที่ 2 อาคาร คสล. 2 ชั้น และงาน คสล. ท่อระบายน้ำ งานถมดิน และปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณโดยรอบ สำหรับงบประมาณที่กำลังขอรับการจัดสรรงบประมาณในรายการงบกลาง โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ โครงการจัดซื้อเครื่อง X-ray ตรวจหาวัตถุระเบิดแบบมมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาความปลอดภัยเมืองอัจฉริยะและเสริมสร้างความปลอดภัยให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก โดยจะจัดซื้อเครื่อง X-ray ใน 3 ระดับ คือ ติดตั้งบริเวณด่านและชนิดเคลื่อนที่ได้ งบประมาณ 183 ล้านบาท

นอกจากนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบและพิจารณรูปแบบการปรับปรุงบริเวณด่านท่าฉัตรไชย โดยการปรับปรุงรูปแบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต รวมถึงรายงานความคืบหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ความปลอดภัยอันดามันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว การพิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประจำด่าน ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, ที่ทำการปกครองจังหวัด, ด่านกักกันพืช, ด้านกักกันสัตว์, ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต, ด่านศุลกากรภูเก็ต, และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.