อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม การนำเสนอและการบริการและเครื่องดื่มในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอทู ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายณัฐกานต์ จั่นพิมล ประธานชมรมผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ

การจัดอบรม หลักสูตร “ทักษะการผสมเครื่องดื่ม การนำเสนอและการบริการและเครื่องดื่มในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว” เป็นการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายบางส่วนจาก อบจ.ภูเก็ต โดยนำรายได้ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากผู้เข้าพักในโรงแรม ได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ อบจ.ภูเก็ต
นายณัฐกานต์ จั่นพิมล ประธานชมรมผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน กล่าวว่า “การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่มรูปแบบใหม่ และการให้บริการให้กับพนักงานบริการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความประทับใจและความน่าเชื่อถือให้แก่นักท่องเที่ยว สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างยั่งยืน

การฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสุทิน เฉลยอาจ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 ท่าน เป็นพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งต้องขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณการอบรมให้กับชมรมผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน ซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและบริหารสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

ด้าน นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการผสมเครื่องดื่มรูปแบบใหม่ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความประทับใจและความน่าเชื่อถือให้แก่นักท่องเที่ยว สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทางการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ต และสามารถแข่งขันกับประเทศที่เป็นคู่แข่งทางการท่องเที่ยวและยืนอยู่ในตลาดการท่องเที่ยวโลกได้ ทั้งนี้ จึงขอสนับสนุน

จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการบริการที่ดี ซึ่งเป็นจุดขายที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงในตลาดท่องเที่ยวโลก ประกอบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นเป็นรายได้หลักของจังหวัดภูเก็ตและประเทศ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานประกอบการด้านท่องเที่ยวจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในการบริการที่มีมาตรฐานระดับสากลและเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะในครั้งนี้ที่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีมาตรฐานเป็นมืออาชีพ อันจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเกิดแรงจูงใจในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านในการที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณวิทยากร ผู้จัดการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมครั้งนี้”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.