อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม โรงแรมดารา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วย KPI & PMS” โดยมี นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายชิตชนก แสงรัตน์ ประธานชมรมบริหารงานบุคลจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน เป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลขั้นต้นทั่วไป และผู้บริหารหน่วยงานราชการในจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับชมรมบริหารงานบุคลจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการดังกล่าวในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 โดยการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจาก อบจ.ภูเก็ต ส่วนหนึ่ง ซึ่งนำรายได้ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากผู้เข้าพักในโรงแรม ได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ อบจ.ภูเก็ต

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจวิธีการประเมินผลงานบุคลากรที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ปฏิบัติงานและองค์กร ซึ่งนำไปสู่การทำงานเพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ในการบริการ และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งขันทางการท่องเที่ยว ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ขอสนับสนุน

ด้าน นายชิตชนก แสงรัตน์ ประธานชมรมบริหารงานบุคลจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนงบประมาณการอบรมให้กับชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และบริหารสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.