อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริม เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และกีฬา
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริม เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และกีฬา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ที่ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) บ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เวทีเสวนาชุมชนท่องเที่ยวสัญจร ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นางกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นายไพศาล สุขปุณพันธ์ รักษาราชการแทนประมงอาวุโสจังหวัดภูเก็ต นายสุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

ในการนี้ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีชุมชนท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 7 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะโหลน ตำบลราไวย์ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า ตำบลตลาดใหญ่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านกมลา ตำบลกมลา ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแขนน ตำบลเทพกระษัตรี และชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้มีการขับเคลื่อนกิจกรรมเวทีเสวนาชุมชนท่องเที่ยวสัญจรไปแล้ว จำนวน 6 ครั้ง

สำหรับในวันนี้ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว มีกิจกรรมท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมขายของชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย การเปิดตัวกิจกรรมพายคายัคลอดอุโมงค์ธรรมชาติ ชมดอกไม้กลางป่าชายเลน ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานทางทะเลที่ 2 ล่องเรือหัวโทงลอดสะพานสารสินและชมวิถีชีวิตของชาวประมงชายฝั่ง เยี่ยมชมกระชังเลี้ยงกุ้งมังกร 7 สี และกิจกรรมเวทีเสวนาชุมชนท่องเที่ยวสัญจร ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอย่างยิ่ง พร้อมมองว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะสามารถกระจายรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะเห็นได้จากโครงการในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายไทยนิยมยั่งยืน นโยบายดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพ ให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และร่วมรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวทำให้เกิดความเข้มแข็งต่อเศรษฐกิจฐานราก

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตจะได้รวบรวมปัญหาความต้องการในด้านต่างๆ ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวด้านการตลาดการบริหารจัดการ โดยจะนำไปบูรณาการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะร่วมกันสนับสนุนการส่งเสริมการท่องเที่ยว และบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.