อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดการท่องเที่ยวชุมชน และตลาดประตูเมืองของดี จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดการท่องเที่ยวชุมชน และตลาดประตูเมืองของดี จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดการท่องเที่ยวชุมชน และตลาดประตูเมืองของดีจังหวัดภูเก็ต ณ ลานประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ และประชาชน เข้าร่วม

ตามที่ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายใช้ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเปิดตลาดประตูเมืองของดีจังหวัด เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเครือข่าย OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหารชุมชน รวมทั้งส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ควบคู่กับการอนุรักษ์วิถีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน และร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนรู้สึกหวงแหนทรัพยากรป่าชายเลน โดยจัดให้มีโครงการท่องเที่ยวชุมชน และตลาดประตูเมืองของดีจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการในลักษณะบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้สนับสนุนการจัดเตรียมเต็นท์รองรับร้านค้า จัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง จัดเตรียมพันธุ์ไม้ (ป่าชายเลน) สำหรับปลูกป่า นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ อำเภอถลาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต และศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.