ทภก. นำนักเรียนประถม เดินทางทัศนศึกษา
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. นำนักเรียนประถม เดินทางทัศนศึกษา

วันที่ 27-28 ก.พ.61 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผภก. พร้อมด้วยพนักงาน ทภก. นำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนโดยรอบท่าอากาศยานภูเก็ต จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดมงคลวราราม, โรงเรียนบ้านไม้ขาว, โรงเรียนบ้านคอเอน, โรงเรียนบ้านหมากปรก, โรงเรียนเรียนบ้านแหลมทราย, โรงเรียนบ้านป่าครองชีพและโรงเรียนวัดเมืองใหม่ เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ทชม. พร้อมเยี่ยมชมสวนราชพฤกษ์, เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ตามโครงการ ”พาน้องท่องไกล สุขใจไปกับ HKT” ซึ่งดำเนินโครงการมาเป็นปีที่ 3 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านการบิน, ขั้นตอนการเดินทางไปกับอากาศยาน และเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์จริงให้นักเรียนได้มีโอกาสนั่งเครื่องบินสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.