ทต. ฉลอง ร่วมส่งข้าราชการที่โอนย้าย ไปยัง ทน.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ทต. ฉลอง ร่วมส่งข้าราชการที่โอนย้าย ไปยัง ทน.ภูเก็ต

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง พร้อมด้วยนางประไพพรรณ สกุลชิต ผอ.กองคลัง นางสาวปริตรตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดฯ นางณฐอร เทพณรงค์ รก.ผอ.กองการศึกษา นายกาณฑ์ หมื่นผ่อง รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายสิชล เหมือนเลื่อน รก.ผอ.กองช่าง น.ส.นฤมล ประดิษฐ์เสรี รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงาน เดินทางไปยังเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อส่งข้าราชการที่โอนย้าย คือ นางสาวกัลสุมา บุญพันธ์ หัวหน้าฝ่ายบริการงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น) ฝ่ายบริการงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม(นักบริหารสาธารณสุขระดับต้น(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ให้การต้อนรับและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่โอนย้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.