ทต.ฉลอง ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลอง ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน การใช้จ่ายเงินอุดหนุน

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้ นายทนง องค์สันติภาพ เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน โดยมี นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ นางประไพพรรณ สกุลชิต ผอ.กองคลัง น.ส.ปริตตา ทิพย์กองลาศ หัวหน้าสำนักปลัดฯ นางณฐอร เทพณรงค์ รักษาการ ผอ.กองการศึกษา นายกาณฑ์ หมื่นผ่อง รักษาการ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล (ชั้น2)

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฎิบัติที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่รับเงินอุดหนุนดังนี้ 1. นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็น หัวหน้าคณะทำงาน 2. นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ เป็น คณะทำงาน 3. ผู้อำนวยการกองทุกกอง เป็น คณะทำงาน 4. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็น คณะทำงาน/เลขานุการ 5. นางนิรมน หมอสุข หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็น คณะทำงาน/ผู้ช่วยเลขานุการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.